iaum

insta bale

برنامه های راهبردی

1-     ارتقاء سطح دانش و فرهنگ عمومی

2-     تعالی سازمانی از طریق فعالیت هایی نظیر استقرار نظام جامع الکترونیک و انجام فرآیندها بر اساس آن مانند نظام جامع الکترونیکی سلامت

3-     عضویت در مجامع علمی ، پژوهشی و فرهنگی داخل و خارج کشور و حضور در رقابت های ملی و بین المللی

4-     توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی ، پرورشی ، پژوهشی و فرهنگی در راستای اهداف سازمان

5-     تاسیس و اداره شرکت های کاربنیان در جهت ایجاد منابع درآمدی پایدار برای نیل به اهداف سازمان بر اساس سیاست های شورای اقتصاد دانش بنیان و سرمایه گذاری دانشگاه

6-     توسعه دوره های رسمی مقاطع مختلف تحصیلی از سطح دوره پیش دبستانی تا پایان دوره متوسطه اعم از نظری ، فنی و حرفه ای ، کار و دانش و هنری و مهارتی و آموزشگاه های آزاد به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار

7-     توسعه دوره های کاردانی اعم از پیوسته و ناپیوسته در رشته های فنی و حرفه ای ، علمی کاربردی و مهارت محوری با کسب مجوز از مراجع ذیربط در راستای تبدیل سازمان به مرکز مهارت محوری دانشگاه آزاد اسلامی

8-     توسعه موسسات و آموزشگاههای علمی ، آموزشی ، پژوهشی ، ورزشی ، فنی و حرفه ای و رایانه ای حضوری و غیر حضوری

9-     برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت درون و برون سازمانی در چارچوب ضوابط و اخذ مجوزهای مربوط از مراجع ذیربط

10-  تاسیس و اداره مدارس بین المللی و دوزبانه و مدارس تخصصی ورزشی در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه